Wet

Privacybeleid

 

Privacybeleid van campingilsergente.it

 

Deze Applicatie verzamelt bepaalde Persoonlijke Gegevens van haar Gebruikers. Dit document kan worden afgedrukt met de printopdracht in de instellingen van elke browser.

Gegevensbeheerder

AGOFAR S.A.S. DI FARNETANI DANIELE & C.
Via Santa Lucia – 50031 – Barberino di Mugello (Fi)

E-mailadres van de houder: info@campingilsergente.it

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens die door deze Applicatie, zelfstandig of via derden, worden verzameld zijn onder meer: voornaam; achternaam; telefoonnummer; e-mail; verschillende soorten Gegevens; Gebruiksgegevens; Tracking Tools; antwoorden op vragen; klikken; toetsdrukgebeurtenissen; bewegingssensorgebeurtenissen; muisbewegingen; scrollpositie; aanraakgebeurtenissen.

Volledige details over elk type Persoonsgegevens dat wordt verzameld, worden verstrekt in de relevante secties van dit privacybeleid of door middel van specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat dergelijke gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruikersgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze Applicatie.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle Gegevens die in deze Applicatie worden gevraagd verplicht. Indien de Gebruiker weigert deze mee te delen, kan het voor deze Applicatie onmogelijk zijn om de Dienst te verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie aangeeft dat bepaalde Gegevens optioneel zijn, staat het Gebruikers vrij om af te zien van het verstrekken van dergelijke Gegevens, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de Dienst of de werking ervan.
Gebruikers die twijfelen over welke Gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd om contact op te nemen met de Controller.
Het mogelijke gebruik van Cookies – of van andere tracking tools – door deze Applicatie of door de eigenaren van diensten van derden die door deze Applicatie worden gebruikt, heeft tot doel de door de Gebruiker gevraagde Dienst te leveren, naast de overige doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid worden beschreven.

De Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld.

Methode en locatie van gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.
De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van computer- en/of telematicahulpmiddelen, met organisatorische methoden en logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Gegevensverwerker hebben in sommige gevallen ook andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van deze Applicatie (administratieve, commerciële, marketing-, juridische, systeembeheerders) of externe personen (zoals externe technische dienstverleners, postbezorgers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Gegevensverwerker zijn aangewezen als Gegevensverwerkers, toegang tot de Gegevens. De bijgewerkte lijst van Gegevensverwerkers kan altijd worden opgevraagd bij de Gegevensverwerker.

De Gegevens worden verwerkt in de gebouwen van de Gegevensverwerker en op elke andere plaats waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar.
De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden overgedragen naar een ander land dan het land waarin de Gebruiker zich bevindt. Om meer informatie te verkrijgen over waar de verwerking plaatsvindt, kan de Gebruiker het gedeelte over details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Tenzij anders vermeld in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en kunnen ze langer worden bewaard vanwege een wettelijke verplichting of op basis van toestemming van Gebruikers.

Doeleinden van gegevensverwerking

De Gegevens van de Gebruiker worden verzameld om de Controller in staat te stellen de Service te verlenen, wettelijke verplichtingen na te komen, te reageren op verzoeken of handhavingsacties, zijn rechten en belangen (of die van Gebruikers of derden) te beschermen, eventuele kwaadwillige of frauduleuze activiteiten op te sporen, evenals voor de volgende doeleinden: Contact opnemen met de Gebruiker, Inhoud van externe platforms weergeven en Bescherming tegen SPAM.

Om gedetailleerde informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking en de Persoonsgegevens die voor elk doel worden verwerkt, kan de Gebruiker het gedeelte ‘Details verwerking Persoonsgegevens’ raadplegen.

Details van de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Contact opnemen met de gebruiker

Contactformulier (deze toepassing)

De Gebruiker geeft, door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, toestemming voor het gebruik van deze Gegevens om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere aard die in de kop van het formulier worden aangegeven.

Verwerkte persoonsgegevens: achternaam; e-mail; voornaam; telefoonnummer; verschillende soorten gegevens.

SPAM-bescherming

Dit type diensten analyseert het verkeer van deze Applicatie, dat mogelijk Persoonlijke Gegevens van Gebruikers bevat, om het te filteren op verkeer, berichten en inhoud die als SPAM wordt herkend.

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA is een SPAM-beschermingsdienst van Google LLC of Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Gegevensverwerker de verwerking van de Gegevens beheert.
Het gebruik van het reCAPTCHA-systeem is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

Verwerkte persoonlijke gegevens: klikken; gebruiksgegevens; gebeurtenissen bij het indrukken van toetsen; gebeurtenissen bij een bewegingssensor; aanraakgebeurtenissen; muisbewegingen; scrollpositie; antwoorden op vragen; trackingtools.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

Inhoud van externe platforms weergeven

Dit type dienst maakt het mogelijk om op externe platforms gehoste content direct vanaf de pagina’s van deze Applicatie weer te geven en daarmee te communiceren.
Dit type service kan nog steeds gegevens verzamelen over webverkeer met betrekking tot de pagina’s waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers er geen gebruik van maken.

Google lettertypen (Google Ierland Limited)

Google Fonts is een service voor het weergeven van lettertypen die wordt beheerd door Google Ireland Limited en waarmee deze Applicatie dergelijke inhoud in haar pagina’s kan integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracking Tools.

Plaats van verwerking: Ierland – Privacybeleid.

Gravatar

Gravatar is een afbeeldingsweergave-service die wordt beheerd door Automattic Inc. waardoor Automattic Inc. of door Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., afhankelijk van hoe de Gegevensverwerker de verwerking van de Gegevens beheert, om dergelijke inhoud in zijn pagina’s te integreren.
Houd er rekening mee dat als Gravatar-afbeeldingen worden gebruikt voor commentaarsystemen, het e-mailadres van de commentator (of delen daarvan) naar Gravatar kan worden verzonden, zelfs als hij of zij niet op deze service is geabonneerd.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; e-mail.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

Deze Applicatie maakt gebruik van Tracking Tools. Voor meer informatie kunnen Gebruikers het Cookiebeleid raadplegen.

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens van de Gebruiker als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige rechtsgebieden kan de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken zonder toestemming van de Gebruiker of een andere rechtsgrond zoals hieronder vermeld, totdat de Gebruiker bezwaar maakt (“opt-out”) tegen deze verwerking. Dit is echter niet van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens valt onder de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met de Gebruiker en/of de uitvoering van precontractuele maatregelen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of van derden.

Het is echter altijd mogelijk om de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen om de concrete rechtsgrondslag van elke verwerking te verduidelijken en in het bijzonder om te specificeren of de verwerking gebaseerd is op de wet, vereist is door een contract of noodzakelijk is om een contract te sluiten.

Tenzij anders vermeld in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en kunnen ze voor een langere periode worden bewaard vanwege een wettelijke verplichting of op basis van toestemming van Gebruikers.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Controller en de Gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van dat contract is voltooid.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die kunnen worden toegeschreven aan het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke, worden bewaard totdat aan dit belang is voldaan. De Gebruiker kan meer informatie verkrijgen over het gerechtvaardigde belang dat door de Verwerkingsverantwoordelijke wordt nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, mag de Controller de Persoonsgegevens langer bewaren totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Daarnaast kan de Verwerkingsverantwoordelijke verplicht zijn Persoonsgegevens langer te bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op last van een autoriteit.

Aan het einde van de bewaarperiode worden de Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kan na het verstrijken van deze periode het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet langer worden uitgeoefend.

Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de Gegevens die worden verwerkt door de Gegevensbeheerder.

In het bijzonder heeft de Gebruiker, binnen de grenzen van de wet, het recht om

 • toestemming op elk moment intrekken. De Gebruiker kan zijn eerder gegeven toestemming voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens intrekken.
 • zich verzetten tegen de verwerking van hun Gegevens. De Gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar Gegevens wanneer deze verwerking plaatsvindt op een andere rechtsgrondslag dan toestemming.
 • toegang tot hun gegevens. De Gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de Gegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie van de verwerkte Gegevens te ontvangen.
 • controleren en rectificatie aanvragen. De Gebruiker kan de juistheid van zijn Gegevens controleren en verzoeken om deze bij te werken of te corrigeren.
 • beperking van de verwerking verkrijgen. De Gebruiker kan verzoeken om de verwerking van zijn Gegevens te beperken. In dit geval zal de Gegevensverwerker de Gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan de opslag ervan.
 • het wissen of verwijderen van hun Persoonsgegevens te verkrijgen. De Gebruiker kan de Controller verzoeken om zijn/haar Gegevens te verwijderen.
 • hun Gegevens ontvangen of deze laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke. De Gebruiker heeft het recht om zijn of haar Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze zonder belemmeringen over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.
 • een klacht indienen. De Gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of gerechtelijke stappen ondernemen.

Gebruikers hebben het recht om informatie te verkrijgen over de rechtsgrondslag voor de overdracht van Gegevens naar het buitenland, inclusief naar een internationale organisatie naar internationaal recht of bestaande uit twee of meer landen, zoals de VN, evenals over de veiligheidsmaatregelen die de Gegevensverwerker heeft genomen om hun Gegevens te beschermen.

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen of ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke, hebben Gebruikers het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op gronden die verband houden met hun specifieke situatie.

Gebruikers worden eraan herinnerd dat als hun Gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij te allen tijde kosteloos en zonder opgaaf van redenen bezwaar kunnen maken tegen de verwerking. Als Gebruikers bezwaar maken tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, worden Persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt. Om te weten te komen of de Gegevensverwerker Gegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de respectievelijke secties van dit document raadplegen.

Om hun rechten uit te oefenen, kunnen Gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de Controller zoals aangegeven in dit document. Het verzoek kan kosteloos worden ingediend en de Controller zal zo snel mogelijk antwoorden, in ieder geval binnen een maand, en de Gebruiker alle wettelijk vereiste informatie verstrekken. Elke rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking wordt door de Verwerkingsverantwoordelijke meegedeeld aan elk van de eventuele ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn doorgegeven, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De Controller zal de Gebruiker op verzoek informeren over deze ontvangers.

Meer informatie over behandeling

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Gegevensbeheerder worden gebruikt in gerechtelijke procedures of in de voorbereidende fasen van de mogelijke vestiging daarvan ter verdediging tegen misbruik bij het gebruik van deze Applicatie of gerelateerde Diensten door de Gebruiker.
De Gebruiker verklaart dat hij/zij zich ervan bewust is dat de Gegevensverwerker verplicht kan worden om de Gegevens openbaar te maken op bevel van overheidsinstanties.

Op verzoek van de Gebruiker kan deze Applicatie, naast de informatie in dit privacybeleid, de Gebruiker voorzien van aanvullende en contextuele informatie met betrekking tot specifieke Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en door haar gebruikte diensten van derden systeemlogs verzamelen, d.w.z. bestanden waarin interacties worden vastgelegd en die ook Persoonsgegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de Gebruiker.

Verdere informatie in verband met de verwerking van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Gegevensverwerker via de contactgegevens.

De Gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en, indien mogelijk, op deze Applicatie, alsmede, indien technisch en wettelijk mogelijk, door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via een van de contactgegevens waarover hij beschikt. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig en let daarbij op de datum van de laatste wijziging die onderaan staat vermeld.

Als de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingen waarvoor de rechtsgrondslag toestemming is, zal de Verwerkingsverantwoordelijke indien nodig opnieuw toestemming van de Gebruiker vragen.

Definitie en wettelijke referenties

Persoonlijke gegevens (of Data)

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, zelfs in combinatie met andere gegevens, waaronder een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeerbaar of identificeerbaar maken.

Gebruiksgegevens

Dit is de informatie die automatisch wordt verzameld via deze Applicatie (inclusief door applicaties van derden die in deze Applicatie zijn geïntegreerd), met inbegrip van: IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruiker die verbinding maakt met deze Applicatie, URI (Uniform Resource Identifier)-notatieadressen, de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek door te sturen naar de server, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt verkregen, de numerieke code die de status van het serverantwoord aangeeft (geslaagd, fout, etc.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de bezoeker worden gebruikt, de verschillende tijdsconnotaties van het bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en details van de route die door de Gebruiker wordt gevolgd.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de bezoeker worden gebruikt, de verschillende tijdsconnotaties van het bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en de details van de route die binnen de Applicatie wordt gevolgd, met bijzondere aandacht voor de volgorde van de geraadpleegde pagina’s, de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, de Betrokkene is.

Geïnteresseerd

De natuurlijke persoon naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Bewerker (of Manager)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie en elke andere entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, individueel of gezamenlijk met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, alsmede de instrumenten die worden gebruikt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deze Applicatie.

Deze toepassing

De hardware of software waarmee de Persoonsgegevens van Gebruikers worden verzameld en verwerkt.

Service

De Dienst die door deze Applicatie wordt geleverd zoals gedefinieerd in de relevante voorwaarden (indien van toepassing) op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, wordt elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document geacht betrekking te hebben op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn trackingtools die bestaan uit kleine gegevenshoeveelheden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen.

Opvolgingshulpmiddel

Traceermiddelen zijn alle technologieën – bijvoorbeeld cookies, unieke identificatoren, webbakens, ingesloten scripts, e-tags en vingerafdrukken – waarmee gebruikers kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld door informatie te verzamelen of op te slaan op het apparaat van de Gebruiker.


Juridische referenties

Tenzij anders aangegeven, heeft dit privacybeleid uitsluitend betrekking op deze Applicatie.

Pin It on Pinterest